Rekisteri - ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.


Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Musiikkiterapiapalvelut Kari Pärkkä ja terapeuttinne.
Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.

Yksityisyys ja tietosuoja

Musiikkiterapiapalvelut Kari Pärkkä asiakastiedot ovat luottamuksellisia.Rekisterinpitäjä

Musiikkiterapiapalvelut Kari Pärkkä y-2613618-4
Kariparkka.fi
Kari Pärkkä 0414377152
Ruukinkuja 2, 90150 Oulu
Sähköposti: info(at)kariparkka.fi

Rekisterin nimi

Musiikkiterapiapalvelut Kari Pärkkä asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalveluiden laskutus.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään siten, että Terapia  Kipikka ay noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalveluiden laskutus.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterin suojaus

  1. Paperiaineistoa säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään, Hän valvoo myös aineistoa.
  2. Sähköiset asiakirjat liitetään sähköiseen asiakastietojärjestelmään (Diarium), joka täyttää tietosuoja- ja rekistereiden pitoon asetetut vaatimukset. Laite ja/ tai tietokoneaineisto on suojattu salasanoin sekä ulkopuolisten pääsy laitteille on estetty.
  3. Laskutustiedot ovat asiakkaasta riippuen yrityksen asiakastietojärjestelmässä (Diarium), joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, Palse-järjestelmässä,joka vaatii vahvan tunnistautumisen.
    Sähköiset asioinnit tapahtuvat vain suojatun yhteyden kautta.

Tietolähteet

Asiakkaalta itseltään saadut tiedot. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä sekä Kelalta saatavat tiedot. Tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Tietojen luovutus

Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia, lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta/ suunnitelmaa.

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Terapia Kipikka ay. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja terapeuteilla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen ja luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan tietoja luovuttaa vakuutusyhtiölle.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista.

Rekisterin suojaus

  1. Aineistoa säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään. Hän valvoo  aineistoa.

  2. Sähköiseti tallennetut tiedot
Aineistot säilytetään yrityksen tietokoneella, tabletilla tai erillisellä muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua ja irtokovalevyä säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla tietokoneilla.

  3. Laskutustiedot osarekisterissä: Laskutus tehdään tietokoneella, joka on suojattu salasanalla. Tietokone on suojattu ulkopuoliselta  käytöltä ja sen käyttöä valvotaan.

  4. Laskutuslistat ja reittiliitteet.
Laskutuslistat ja reittiliitteet on suojattu salasanalla, paperiversiot säilytetään muun manuaalisen aineiston kanssa lukitussa tilassa.

Tarkastusoikeus

Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus ( Henkilötietolaki 26§) Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan terapeutillenne tai Kirsi Toloselle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet- sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet- sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.


Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään sille terapeutille, jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee tai Kari Pärkälle.